Skip Navigation Links  


                     मराठी Skip Navigation Links.

KUMBHI  KASARI SAHAKARI
 Telephone
   


Fax 
  

Kolhapur Office :

E - Mail Addresses : 

Chairman :
  

Managing Director:
 

Secretary:
  

Administration:
  

Godown:

General:


SAKHAR KARKHANA LTD. 
  +91 231  2444222, 2444223, 2444224,   
              2444225, 2444226.
  +91 231  2444220.

  +91 231  2641903.
 


 chairman@kumbhisugar.com

 md@kumbhisugar.com

 secretary@kumbhisugar.com

 administration@kumbhisugar.com

 godown@kumbhisugar.com

 info@kumbhisugar.com
                      
                                    Registered Office:


                             A/p. Kuditre, Taluka Karveer,
                             Dist. Kolhapur.
  416 204
                             Maharashtra State, INDIA

             
                
  Kolhapur Office :

    1517, C, Kolhapur Dhanya Vyapari Prerit    
    Balkalyan Sankool,

    Laxmipuri, Kolhapur 416 122.         
    Maharashtra State, INDIA.